Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet - A-Katsastus

A-Katsastus-konsernin Eettiset ohjeet (jäljempänä Eettiset ohjeet) määrittelevät A-Katsastus-konsernin (A-Katsastus-konsernin Suomen konserniyhtiöt, jäljempänä A-Katsastus-konserni tai Konserni) parhaat käytännöt ja toimintatavat kaikille A-Katsastus-konsernin työntekijöille. Eettisissä ohjeissa linjataan, minkälaista käyttäytymistä henkilöstöltä edellytetään ja minkälaisia velvollisuuksia henkilöstöllä on Konsernia, muita työntekijöitä, asiakkaita, palveluntarjoajia ja alihankkijoita kohtaan. Eettisiä ohjeita sovelletaan A-Katsastus-konsernissa ja kaikissa sen tytäryhtiössä seuraavasti:

  • A-Katsastus Group Oy (1980440-4)
  • A-Katsastus Oy (1959705-4)
  • Ajovarma Oy (1033613-0)
A-Katsastus-konsernin henkilöstön edellytetään käyttäytyvän kaiken aikaa tavalla, joka tukee A-Katsastus-konsernin arvoja ja yritysetiikkaa. Eettiset ohjeet jaetaan uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä ja pidetään nähtävillä yrityksen intranetissä tai toimitiloissa.
 
Eettisten ohjeiden päätavoitteena on luoda asianmukainen mittapuu A-Katsastus-konsernin työntekijöiden käyttäytymiselle sekä määritellä vähimmäisedellytykset, jotka henkilön on täytettävä voidakseen työskennellä A-Katsastus-konsernissa Eettisten ohjeiden mukaisesti. Eettisissä ohjeissa ei ole lueteltu tyhjentävästi niitä ominaisuuksia, joita osaavalla ja vastuullisella työntekijällä A-Katsastus-konsernissa edellytetään olevan.
 
Jokainen A-Katsastus-konsernissa esimiesasemassa toimiva on velvollinen huolehtimaan Eettisten ohjeiden täytäntöönpanosta ja seurannasta.
 

YLEISET OHJEET A-KATSASTUS -KONSERNISSA

Sitoudumme tuottamaan korkealaatuisia palveluja asiakkaillemme ja ymmärrämme vastuullisuutemme.
 
Toimimme yhdenmukaisesti yritysarvojemme kanssa ja noudatamme lakeja ja asetuksia sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä standardeja.
 
Taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu
 
Tavoitteenamme on pitää yllä kannattavaa liiketoimintaa sekä ottaa huomioon ympäristö ja yhteiskunta kaikessa toiminnassamme. Jokainen työntekijä on vastuussa tuottavuudesta ja tehokkuudesta omassa toiminnassaan toimiessaan A-Katsastus-konsernin työntekijänä.
 
Ympäristön suojeleminen haitallisilta päästöiltä ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä kuluttajansuoja ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Edistämme ja tuemme henkilöstömme osaamisen kehittämistä paremman liikenneturvallisuuden ja puhtaamman ympäristön turvaamiseksi.
 
Sitoudumme laatimaan asianmukaiset taloudelliset asiakirjat, jotka täyttävät sovellettavan lainsäädännön vaatimukset, varmistaaksemme liiketoiminnan vilpittömyyden ja läpinäkyvyyden. 
 
Ihmisoikeudet ja työntekijöiden yhdenvertaisuus
 
Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja noudatamme lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia työntekijöiden oikeuksista ja työsuhteita koskien. Sitoudumme syrjimättömyyteen rekrytoinneissa ja kaikissa henkilöstötoimenpiteissä.
 
Sitoudumme luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön. Kaikkien työntekijöiden on kohdeltava muita työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja pidättäydyttävä kaikenlaisesta syrjinnästä tai toisten henkilöiden epäasiallisesta kohtelusta. 
 
Lait ja asetukset
 
Noudatamme kaikessa toiminnassamme sovellettavia lakeja ja asetuksia. Vaadimme, että kaikki työntekijämme – asemastaan riippumatta – noudattavat työssään sovellettavia lakeja ja asetuksia.
 
Liiketoiminnan vilpittömyys ja intressiristiriidat
 
Me, kaikki työntekijämme mukaan lukien, emme ota tai tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja.
 
Työntekijämme eivät saa tavoitella minkäänlaista henkilökohtaista hyötyä asemansa nojalla tai niiden tietojen nojalla, jotka he ovat saaneet haltuunsa asemansa vuoksi Konsernissa. Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan riippumattomuutta kaikessa A-Katsastus -konserniin liittyvässä toiminnassa.
 
Asiakkaat
 
Tarjoamme puolueetonta ja tasapuolista palvelua kaikille asiakkaillemme. Noudatamme hyvää markkinointitapaa tuotteita ja palveluja markkinoidessamme.
 
Kilpailijat
 
Ylläpidämme asialliset suhteet kilpailijoihimme ja noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä.
 
Palveluntarjoajat ja alihankkijat
 
Edellytämme, että palveluntarjoajamme ja alihankkijamme toimivat laadukkaasti ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia.
 

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT

Eettisten ohjeiden nojalla työntekijä on yllä mainitun lisäksi velvollinen:
 
käyttäytymään rehellisesti ja vilpittömästi ollessaan työsuhteessa A-Katsastus-konsernissa;
  • toimimaan huolellisesti ja ahkerasti ollessaan työsuhteessa A-Katsastus-konsernissa; 
  • kohtelemaan kaikkia kunnioittavasti ja kohteliaasti sekä pidättäytymään häirinnästä ja kaikenlaisesta epäasiallisesta kohtelusta;
  • noudattamaan asianmukaista luottamuksellisuutta kaiken salaisen tiedon osalta, joka liittyy Konserniin;
  • tuomaan julki kaikki intressiristiriidat (todelliset tai ilmeiset) sekä ryhtymään kohtuullisiin toimiin näiden estämiseksi ollessaan työsuhteessa A-Katsastus-konsernissa; 
  • olemaan antamatta omaa työsuhdettaan koskien väärää tai harhaanjohtavaa tietoa virallisissa yhteyksissä;
  • olemaan käyttämättä epäasianmukaisesti hyväkseen Konsernin sisäistä tietoa tai omia velvoitteitaan, asemaansa, oikeuksiaan tai toimivaltuuksiaan saadakseen aikaan hyötyä tai haittaa itselleen tai jollekulle toiselle;
  • käyttäytymään kaiken aikaa tavalla, joka tukee A-Katsastus-konsernin arvoja, yritysetiikkaa sekä A-Katsastus-konsernin rehellisiä toimintatapoja ja hyvää mainetta
Varmistaakseen Eettisten ohjeiden noudattamisen työnantaja voi ryhtyä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti käytettävissä oleviin kurinpitotoimiin, jos Eettisiä ohjeita todetaan rikotun.
 
 
(Päivitetty 5.2.2021)